Shiatsu centrum Ostrava
Heureka - ověřené hodnocení obchodu MINALT

MIKASOFT 0,125ml

MIKASOFT 0,125ml

Kód: 081723
Dostupnost: skladem
Skladem: 1 ks
Cena bez DPH: 107 Kč
Cena: 130 Kč
Váha: 0 g
Množství:

Tekutý alkoholový dezinfekční prostředek určený k dezinfekci rukou a pokožky před vpichy, operacemi a punkcemi. Používá se neředěný.

Vlastnosti: Širokospektrální přípravek působící proti virům, bakteriím včetně MRSA, mikroskopickým kvasinkovým houbám a mykobakteriím včetně TBC. S přídavkem zvláčňující látky, nevysušuje pokožku. Má rychlý a dlouhodobě přetrvávající účinek.

Účinné látky ve 100g přípravku: ethanol 50g, propan-2-ol 22g

Oblast použití:
 

  • zdravotnictví, soukromá praxe, lázeňská a léčebná zařízení
  • operační sály, lůžková oddělení
  • stravovací provozy, jídelny, menzy, oblast potravinářství
  • laboratoře, farmaceutický,kosmetický průmysl


Spektrum účinnosti: A, B, T, M, V (MRSA)

Způsob použití: Pro hygienickou dezinfekci rukou aplikujte na suché ruce 3 ml přípravku a vtírejte po dobu 30-60sec.
Pro chirurgickou dezinfekci rukou aplikujte na suché a předem chirurgicky umyté ruce 2x5 ml přípravku a vtírejte po dobu 2 x 2,5min.
Pro rychlou dezinfekci pokožky naneste přípravek přímo na dezinfikovanou oblast formou potřiku nebo dostetečně smočeným tamponem, nechte působit do zaschnutí.

Skladování: Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě -10 až +25 °C.

Upozornění: Chránit před dětmi! Pozor hořlavá kapalina! Nevylévat do odpadu!

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby


Bezpečnostní upozornění:

    

                    Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.                             
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, sdlouhodobými účinky.                                                                               

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz kouření
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261 Zamezte vdechování par.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Nebezpečné látky: Ethanol (Index 603-002-005), Propan-2-ol (Index: 603-117-00-0), Kvarterní amoniové sloučeniny (Index 007-001-01-2).

Přílohy:
pdfBezpečnostní list [pdf, 700 kB]
zpět nahoru