Shiatsu centrum Ostrava
Heureka - ověřené hodnocení obchodu MINALT

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky
platné pouze pro zákazniky kupující v rámci ČR.
Do ostatních zemí (mimo ČR) není zboží zasíláno!!!

 

společnosti MINALT, s.r.o. se sídlem Třebovická 5080/41, 722 00  Ostrava - Třebovice,  Česká republika, IČ: 27845486, DIČ: CZ27845486, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31389, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěném na internetové adrese www.minalt.com

Odpovědný vedoucí: Mgr. Grigor Levi Minasjan - minalt@seznam.cz

 

 

I.  Úvodní ustanovení

 

1)   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti MINALT, s.r.o. se sídlem Třebovická 5080/41, 722 00  Ostrava - Třebovice,  Česká republika, IČ: 27845486, DIČ: CZ27845486, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31389 (dále jen „prodávající“) vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

Kupující se rozlišuje na kupujícího, který je spotřebitel a kupujícího, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Je-li kupující spotřebitel, obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „spotřebitel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 

V případě, kupujícího dle občanského zákoníku § 2 (Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) je záruční lhůta poskytována na dobu 24 měsíců od koupě výrobku.

 

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

V případě kupujícího dle obchodního zákoníku § 2 (Zákon č. 513/1991 Sb.), kdy je uvedeno na prodejním dokladu IČ, nebo je zřejmé, že zboží bylo zakoupeno k podnikatelské činnosti na Paragon atd.  je záruční lhůta poskytována na dobu 12 měsíců od koupě výrobku.

 

Pozn. V případě, že je zboží zakoupeno bez uvedení IČ a posléze je vyžadován dokument: Prohlášení o shodě k výrobku, nebo je zboží reklamováno a je prokazatelné, že bylo zboží zakoupeno k obchodní či živnostenské činnosti je automaticky upravena záruční lhůta, a to na 12 měsíců od zakoupení zboží!!!!

 

 

2)   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

3) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

4) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

II. Uzavření kupní smlouvy

 

1) Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

2) Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V případě náhlého zvýšení ceny dodavatel kontaktuje kupujícího a zvýšenou cenu s ním projedná. Kupující nemá povinnost na zvýšenou cenu přistoupit a může dohodou odstoupit od objednávky.

 

3) Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží http://www.minalt.com/www/cz/shop/?shop=cart . Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případ nevhodně zvolené výše dopravy je doprava upravena prodávajícím dle hmotnosti a objemu zásilky. Zákazník je vždy o této změně předem informován.

 

4) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednaném  zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 2. způsobu  úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka“).

5) Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Informační zpráva, která je zaslána ihned po dokončení objednávky je jen potvrzující zprávou o správném odeslání objednávky. Není považována za odsouhlasenou objednávku prodávajícím.

 

6) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

7) Smluvní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty spotřebitele. Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

 

8) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

9) Obvyklá doba k vyřízení objednávky činí 0–30 pracovních dní od podání objednávky kupujícím dle druhu a množství zboží či dle dohody.
Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit (např. v případě nedostupnosti zboží nebo chyby v nabídce ze strany dodavatelů) a o tomto neprodleně vyrozumí kupujícího. Případné uhrazené zálohy budou v takovém případě nejpozději do 7 dnů vráceny.

 

III.  Storno objednávky

 

1) Zákazník má právo objednávku stornovat pouze do okamžiku vyskladnění zboží ze skladu.
Později uplatněné storno objednávky má za následek povinnost zákazníka uhradit prodávajícímu vzniklou škodu. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně vynaložené náklady, které musel prodávající vynaložit na zbytečnou dopravu. Právo kupujícího spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce (dle čl. VI) však není tímto jakkoliv dotčeno.

 

2)   Jestliže se objednané zboží již nevyrábí nebo nedodává, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

3)   Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit (např. v případě nedostupnosti zboží nebo chyby v nabídce ze strany dodavatelů) a o tomto neprodleně vyrozumí kupujícího. Případné uhrazené zálohy budou v takovém případě nejpozději do 7 dnů vráceny. Regulérní nárok na zrušení závazné objednávky kupujícím vznikne jen po předchozí dohodě s dodavatelem na návrh ke zrušení objednávky (podaný poštou, e-mailem). V případě, že nebyl ze strany kupujícího v objednávce specifikován mezní termín platnosti objednávky, nevzniká překročením obvyklého termínu dodávky o méně než dvojnásobek (60 dní) automatický nárok ke zrušení objednávky kupujícím.

 

Zrušení může být učiněno vzájemnou dohodou bez uplatnění nároku na smluvní pokutu ze strany dodavatele, nevznikne-li tím dodavateli újma (zboží je již na cestě apod.).

 

V případě nedodání zboží po více než dvojnásobek obvyklé doby (>60 dní) může kupující objednávku zrušit bez předchozí dohody s dodavatelem, a to písemně (poštou, e-mailem) a za předpokladu, že zboží dosud nebylo vyexpedováno; v tom případě ihned tel.: na +420 731 650 415, e-mail minalt@seznam.cz.

 

IV.  Cena zboží a platební podmínky

 

1) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. Dobírka –  kupující zaplatí sjednanou kupní cenu až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli, resp. kurýrovi přepravní společnosti.
 2. Forma úhrady objednaného zboží bezhotovostně bankovním převodem probíhá tak, že prodávající po obdržení objednávky zašle v pracovní době kupujícímu „doklad“ s uvedením čísla svého bankovního účtu a variabilním symbolem a kupující se zavazuje zaplatit cenu objednaného  zboží ve vyznačené lhůtě splatnosti na takto avízovaný bankovní účet. Prodávající odešle kupujícímu objednané zboží ihned po obdržení platby.
 3. V případě zájmu kupujícího o osobní odběr objednaného zboží přímo v provozovně kupující vyčká potvrzení od prodávajícího, že objednané zboží je u něj rezervováno a po té si jej může vyzvednout v provozovně na adrese MINALT, s.r.o. Třebovická 5080/41, 722 00  Ostrava - Třebovice. Nebude-li zboží kupujícím vyzvednuto nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení      prodávajícího, že je zboží rezervováno, prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit. O tomto neprodleně informuje kupujícího.

 

2) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

3)   Prodávající má právo po kupujícím požadovat až 50% zálohu na objednané zboží, pokud jeho objednávka převyšuje částku 20.000,-- Kč vč. DPH.

 

4) V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

5) V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

6) Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. II. 6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. V případě spotřebitele se ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

7) Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

8) Prodávající ke každé vyřízené objednávce přiloží daňový doklad (fakturu) obsahující veškeré náležitosti včetně uvedení cen za jednotlivé položky a vyznačení DPH. Daňový doklad (faktura) současně slouží jako dodací a záruční list. Pokud není prodávajícím přiložen záruční list, lze považovat fakturu jako záruční list. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

9) V případě, že je kupující informován o neskladném zboží a zároveň skladném zboží, má právo se rozhodnout na krocích vyřízení objednávky: a) vyčkat na naskladnění všech položek z objednávky (dostupnost zboží je uvedena u každé položky zboží) , b) zaslat zboží skladné a po naskladnění zbývajícího zboží zaslat zboží doskladněné - zákazník je však povinen uhradit výši nákladů na dopravné, dle počtu zásilek. C) objednávku stornovat celou.

 

 

V. Způsob dodání zboží v rámci ČR
(do jiných států není zboží zasíláno!!!)

 

1)   Způsob dopravy a ceny jsou kupujícím k dispozici při internetovém vyplňování objednávky a na stránce http://www.minalt.com/www/cz/shop/?shop=cart. V případě zboží, které má vyšší hmotnost než je uvedeno v ceníku dopravy je cena za přepravu vždy sdělena dopředu zákazníkovi. V případě, že byla zákazníkem nevhodně zvolena cena za přepravu, je automaticky cena upravována dle hmotnosti a objemu zásilky.

 

2)   Součástí dodávky zboží není jeho instalace.

 

3)   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

4) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

5) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6) Při převzetí zboží od přepravce se doporučuje kupujícímu zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu, a to nejpozději do 1 pracovního dne od převzetí zásilky. Kupující při převzetí zásilky od přepravce (spedice, pošta Obchodní balík apod.) bezprostředně po převzetí zásilky ověří stav a množství dodaného zboží, správnost druhu a kompletnost zboží, aby v případě částečné ztráty (úbytku) nebo poškození zboží dodávky bylo možno uplatňovat náhradu škody u přepravce. V případě poškození zboží při přepravě kupující sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození zboží a o této skutečnosti neprodleně (nejpozději následující den) vyrozumí dodavatele (e-mailem, poštou) a zašle příslušnou fotodokumentaci poškozených částí na e-mail: minalt@seznam.cz.

 

V případě zjištění poškození zásilky či zásilek je nutno taktéž provést fotodokumentaci poškozené zásilky, a to především vnějšího obalu, vnitřních vystýlek, i ochranných fólií apod, poškozené zboží apod.

V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Při osobním odběru zboží od zástupců dodavatele kupující ověří úplnost dodávky v místě odběru ihned.

 

7) Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 


VI.  Záruka

 

U položky zboží je v záručním listě uvedena doba trvání záruky. V případě, kupujícího dle občanského zákoníku § 2 (Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) je záruční lhůta poskytována na dobu 24 měsíců od koupě výrobku. 

 

V případě kupujícího dle obchodního zákoníku § 2 (Zákon č. 513/1991 Sb.) - uvedeno IČ v objednávce, je záruční lhůta poskytována na dobu 12 měsíců od koupě výrobku.

 

Záruční lhůta začíná běžet dnem expedice zboží.

Záruka se nevztahuje zejména na závady způsobenými:
• neoprávněným zásahem (porušení ochranných pečetí, plomb nebo nálepek)
• opravou nebo údržbou speciálních zařízení osobami, které k tomu dodavatel nepověřil
• v důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům, nevhodným skladováním,    špatnou nebo neodbornou obsluhou atp.
• nedodržením pokynu stanovených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci zboží
• provozem zařízení v prostředí s nadměrnou prašností, teplotou nebo vlhkostí vzduchu, není-li k tomu výrobek určen a uzpůsoben
• zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN (špatné uzemnění, přepětí a podpětí, výkyvy napětí v síti)
• běžným opotřebováním (např. poškození laku, koženky, atd.)
• živelnými pohromami nebo vyšší mocí

Porušením nebo odstraněním garančních nálepek na zboží může mít za následek ukončení záruční doby a záručního servisu.

 

VII.  Odstoupení od smlouvy a možnost vrácení zboží kupujícím

 

1)   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

2)   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VII. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky/pro­dejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

 

3) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VI. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu zasláno nebo předáno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu (rozměry, hmotnost) obvyklou poštovní cestou.

 

4) V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI.  obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupující nahradit nejlevnější z nich. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím, již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupující dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 

5)   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

6) Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupující kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

7)   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

8)   Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naši provozovnu. (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

 

9) V případě, že zboží bylo vyexpedováno a vráceno zpět odesílateli, je zákazník povinen uhradit výši nákladů na dopravu odesílateli zásilky. Opětovné zaslání zásilky pak znamenají pro zákazníka další úhradu na přepravu. V případě, že zákazník nereaguje na komunikaci s dodavatelem zboží či o zboží již nejeví zájem je vystavena faktura na dopravu zboží společně i s náklady pro zaslání faktury prostřednictvím České pošty ve výši 40,-- Kč.

 

Je dobré vědět

Obal není nutný

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má MINALT, s.r.o. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet (pokud nepodléhá hygienickým normám)

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít MINALT, s.r.o. s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.
Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

 

9) V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí. Tzn. Na objednávky uskutečněné v rámci obchodní či podnikatelské činnosti se toto právo vrátit zboží do 14 dní od koupě výrobku (zboží) nevztahuje!!!

 

 

VIII. Ochrana osobních dat a zasílání obchodních sdělení

 

1) Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Vyplněním závazné objednávky v internetovém obchodě dává kupující prodávajícímu, jakožto provozovateli internetového obchodu, společnosti MINALT, s.r.o. svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a o svých učiněných nákupech. Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.

 

2) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a adresa pro doručení zboží (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

3) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

4) Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

5) Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

6) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

7) Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

8) V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. VII.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9) Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 

IX. Práva z vadného plnění

 

1) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí v případě kupujícího spotřebitele příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními

§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

2) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má  zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi  prováděné
 2. se  boží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 3. zboží  odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

3)   Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu). Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 

Kupující podnikatel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do jednoho roku od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady.

 

4) Ustanovení uvedená v čl. IX. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

5) Projeví-li se vada v případě kupujícího spotřebitele v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 

6) Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době v případě, že kupujícím je spotřebitel. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 1. odstranění  vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 2. bezplatné odstranění vady opravou;
 3. přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 

7) Kupující spotřebitel je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující spotřebitel u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

K reklamaci je nezbytné, aby kupující spotřebitel zaslal-předal prodávajícímu vadné zboží (a to v obalu, který brání poškození zboží při jeho přepravě) čisté a kompletní, dále kopii faktury či jiný doklad prokazující koupi zboží u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího spotřebitele reklamované zboží.

 

8) Kupující spotřebitel je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující spotřebitel opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující spotřebitel své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

9) Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo z vadného plnění (reklamace) uplatněno, co je jeho obsahem, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení práva z vadného plnění (reklamace) včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné zdůvodnění zamítnutí.

 

10) Potvrzení o převzetí zboží k uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) bude kupujícímu spotřebiteli, který toto právo uplatňuje osobně na provozovně prodávajícího předáno ihned, v případě zaslání zboží do 3 dnů od převzetí zboží e-mailem.

 

11) Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu spotřebiteli v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu podnikateli, kdy o reklamaci bude rozhodnuto v co nejkratší době.

 

12) Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

13) Prodávající se zbavuje odpovědnosti za vady vzniklé:

 1. porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud výrobek byl jimi opatřen.
 2. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou a použitím výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou,
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry údajům      uvedeným v dokumentaci,
 4. poškozením přírodními živly, či násilnými útoky třetích osob,
 5. poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami vedenými v dokumentaci,
 6. poškozením vzniklým zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti,
 7. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 

14) V případě oprávněného uplatnění práva z vadného plnění má kupující spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním tohoto práva (zejména poštovného, které uhradil při odeslání zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující spotřebitel také právo na úhradu nutných nákladů k tomuto odstoupení.

 

15) Zákazník bude o vyřízení reklamace informován e-mailem.

 

 

X. Další práva a povinnosti smluvních stran

 

1) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

2) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

3) Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy minalt@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

4) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce .www.coi.cz) vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

XI. Závěrečná ustanovení

 

1) Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

2) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

3) Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

4) Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

5) Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování:

MINALT, s.r.o., Třebovická 5080/41, 722 00 Ostrava-Třebovice,

e-mail: minalt@seznam.cz

 


Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti 1. ledna 2014. Dodavatel si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění.