Shiatsu centrum Ostrava
Heureka - ověřené hodnocení obchodu MINALT

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů společností MINALT, s.r.o. dle GDPR

 

 

 

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky MINALT, s.r.o. dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) vydaných společností MINALT, s.r.o., se sídlem Třebovická 5080/41, Ostrava – Třebovice, IČ 27845486, DIČ CZ27845486 („Správce“).

 

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  („Nařízení“ nebo „GDPR“).

 

1. Kategorie osobních údajů

1.1.         Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů

(a)      Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor).

(b)     MINALT, s.r.o. zpracovává následující kategorie osobních údajů, které potřebuje v souvislosti s dokončením objednávky: jméno a příjmení, titul, doručovací adresa (korespondenční adresa), platební údaje, e-mailová adresa a telefonní číslo.
Pokud máte navíc vytvořené zákaznické konto, může zároveň docházet ke zpracování dalších údajů, které při registraci dobrovolně poskytnete anebo uvedete v prostředí Vašeho zákaznického konta.

(c)      Při návštěvě našich webových stránek dochází rovněž ke sběru dalších informací, které jsou zjišťovány pro statistické účely. Na základě těchto informací není možné, aniž by došlo ke spojení s dalšími informacemi, zjistit totožnost konkrétního uživatele.

1. 2. Zákaznické konto MINALT, s.r.o. a nákup bez registrace

(a)      Pomocí registrace si můžete zřídit zákaznické konto, které je zabezpečeno heslem („zákaznické konto“). Založením zákaznického konta získáváte přímý přístup ke svým údajům; můžete takto nahlížet jak do svých údajů o dokončených, tak nedokončených objednávkách. Prostřednictvím zákaznického konta můžete rovněž spravovat své osobní údaje.

(b)     Přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. MINALT, s.r.o. nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci MINALT, s.r.o. přímo způsobila.

(c)     Pokud si nepřejete založit pro uskutečnění nákupu zákaznické konto, můžete v našem E-shopu rovněž nakoupit bez registrace, tj. jako host. V takovém případě dochází ke zpracování pouze těch osobních údajů, které jsou nezbytné v souvislosti s dokončením Vaší objednávky.

 

2. Údaje o zakoupeném zboží, službách, využívání služeb a platební morálce

 • druh a specifikace zboží nebo poskytované služby
 • objem poskytnutého zboží, služeb a jejich cena
 • informace o platební morálce

 

3.  Údaje z komunikace mezi MINALT, s.r.o. a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a prodejem zboží mezi společností MINALT, s.r.o. a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem, popřípadě písemnou komunikací v rámci SMS.

 

4. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu MINALT, s.r.o. nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů MINALT, s.r.o.

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností MINALT, s.r.o. a ochranu oprávněných zájmů MINALT, s.r.o. je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 • vyúčtování za služby (plnění smlouvy)
 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)
 • procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem)
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti MINALT, s.r.o. (oprávněný zájem)
 • evidence dlužníků (oprávněný zájem)

 

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

 

U zákazníků, kterým MINALT, s.r.o. prodalo zboží či poskytla službu je společnost MINALT, s.r.o. oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností MINALT, s.r.o. po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

V případě jednání mezi společností MINALT, s.r.o. a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost MINALT, s.r.o. oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 12 měsíců od posledního jednání.

Faktury vystavené společností MINALT, s.r.o. jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i smlouvy se zákazníky.

 

5. Kategorie příjemců osobních údajů

Společnost MINALT, s.r.o. v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům, úřadům stanoveným platnou legislativou a subdodavatelům.

Vaše osobní údaje budou také předány třetím osobám (subdodavatelům) či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. V rámci vyřízení Vaší objednávky obdrží od nás námi vybrané subjekty, jako např. logistické firmy, dopravci, banky atd. potřebné údaje k vyřízení Vaší objednávky. Takto získané údaje smí naši poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením Vaší objednávky.

Aktuální seznam poskytovatelů dalších služeb, kteří pro daný účel mohou získat některé z Vašich osobních údajů:

- Zásilkovna

- PPL

- Česká pošta

- Heuréka - vč. zpětné vazby zákazníka tj. zveřejnění recenze od zákazníka na e-shopu www.minalt.com

 

6. Způsob zpracování osobních údajů

Společnost MINALT, s.r.o. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně.

 

7.  Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti MINALT, s.r.o.

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování.
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit osobně nebo písemně s dostatečně průkazným ověřením identity subjektu údajů na adrese sídla společnosti MINALT, s.r.o.

Právo na kopii osobních údajů bude možné uplatnit osobně v sídle společnosti MINALT, s.r.o. za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

V případě opakované žádosti bude společnost MINALT, s.r.o. oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

 

8.  Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 nařízení bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost MINALT, s.r.o. zpracovávat. Zákazník společnosti MINALT, s.r.o., má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Oprava bude  provedena bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit osobně nebo písemně s dostatečně průkazným ověřením identity subjektu údajů na adrese sídla společnosti MINALT, s.r.o. za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 

9.  Právo na výmaz

Dle čl. 17 nařízení bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost MINALT, s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit osobně nebo písemně s dostatečně průkazným ověřením identity subjektu údajů na adrese sídla společnosti MINALT, s.r.o.

 

10.  Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 nařízení bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to osobně nebo písemně s dostatečně průkazným ověřením identity subjektu údajů na adrese sídla společnosti MINALT, s.r.o.

 

- Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 nařízení bude mít subjekt údajů, pokud to požaduje, právo na oznámení ze strany společnosti MINALT, s.r.o. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích. Žádost je možné zaslat písemně nebo písemně s dostatečně průkazným ověřením identity subjektu údajů na adrese sídla společnosti MINALT s.r.o.

  

11.  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti MINALT, s.r.o.

V případě, že společnost MINALT, s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost MINALT, s.r.o. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti MINALT, s.r.o.

 

12.  Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď osobně, písemně s dostatečně průkazným ověřením identity subjektu údajů na adrese sídla společnosti MINALT, s.r.o.

 

13.   Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Fyzická osoba (nakupující) má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), v případě, že má podezření na nesprávné či nezákonné zpracovávání svých osobních údajů.

 

14. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

 

15. Závěrečná ustanovení

- Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

- S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

- Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.