Shiatsu centrum Ostrava
Heureka - ověřené hodnocení obchodu MINALT

Záruční podmínky

I. Všeobecná ustanovení:

 

1.   V případě, kupujícího dle občanského zákoníku § 2 (Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele)

je záruční lhůta poskytována na dobu 24 měsíců od koupě výrobku.

V případě kupujícího dle obchodního zákoníku § 2 (Zákon č. 513/1991 Sb.), kdy je uvedeno na prodejním dokladu IČ,

je záruční lhůta poskytována na dobu 12 měsíců od koupě výrobku.

2.   Záruční a reklamační podmínky stanovené Reklamačním řádem se týkají pouze zboží, jehož reklamace byla kupujícím      bezodkladně řádně a oprávněně uplatněna ve stanovené záruční době.

3.   Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody a ušlý zisk vyplývající z provozu produktu, případně jeho poruchy nebo jeho nekompatibility s jinými produkty (není-li předem písemně stanoveno jinak), ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka.

 

Pozn. V případě, že je zboží zakoupeno bez uvedení IČ a posléze je vyžadován dokument: Prohlášení o shodě k výrobku, je automaticky upravena záruční lhůta, a to na 12 měsíců od zakoupení zboží, a to i v případě, že je evidentně zjištěno, že zboží mělo být zakoupeno na IČ!!!

 

II. Oznámení vad

1.   Kupující je povinen oznámit bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp., které bylo možno při vynaložení prohlídky zjistit.

2.   Vady, které nebylo zjevně možno zjistit bezprostředně při převzetí zboží, i když existovaly při převzetí zboží, ale projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy tyto mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

3.   Písemné oznámení zjištěných vad musí obsahovat identifikaci zboží, na něm zjištěných vad a popis způsobu, jak se vady projevují.

4.   Základními dokumenty pro vyřizování reklamací jsou:
- Faktura, paragon nebo Dodací list
- Záruční list, který je nezbytným dokumentem pro přijetí zboží do reklamačního řízení.

 

III. Místo uplatnění reklamace

1.   Reklamované zboží je nutno doručit na provozovnu společnosti MINALT, s. r. o., Třebovická 5080/41, 722 00  Ostrava - Třebovice, společně s kopií dokladů (faktura, paragon nebo dodací list, vč. záručního listu a písemným popisem závady) vč. aktuální adresy zákazníka - kupujícího, telefonního čísla a e-mailové adresy.

 

 

IV. Předání a doprava reklamací

 1. Kupující doručuje reklamované zboží osobně nebo dopravcem na vlastní náklady a nebezpečí, přičemž náklady vynaložené na dopravu za oprávněnou reklamaci může požadovat na základě písemné žádosti a kopie dokladu (poštovného) po prodávajícím, a to do 7 dní po vyřízení reklamace. Zboží z oprávněné reklamace je zasláno zpět na náklady prodávajícího, zboží z neoprávněné reklamace bude kupujícímu zasláno zpět na jeho náklady.

 

 

V. Způsob uplatnění reklamace, potřebné dokumenty a druhy reklamačních případů

V. a) Zboží s výskytem závady během záruční doby

 1. Rozsah záruky - na zboží, které je předmětem nákupu a prodeje mezi prodávajícím a kupujícím, poskytuje prodávající záruku na to, že bude způsobilé k obvyklému užívání a že bude mít obvyklé vlastnosti za dodržení pracovních postupů a výkonu.

Odpovědnost za vady - prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží po převzetí kupujícím v níže uvedeném rozsahu. Má-li prodávající zboží odeslat na místo určené kupujícím, platí, že věc byla dodána v době, kdy byla předána prvnímu dopravci k přepravě. Prodávající je dále zavázán odstranit na své náklady každou závadu, která vznikla na zboží konstrukční vadou, vadou použitého materiálu nebo vadným zhotovením výrobku, za něž nese odpovědnost. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady, které byly kupujícím oznámeny po uplynutí záruční doby. Takové vady jsou řešeny v režimu pozáručního placeného servisu.

 1. Nárok z odpovědnosti za vady - kupující je oprávněn uplatnit nárok z odpovědnosti za vady, pokud oznámí prodávajícímu písemně a bez zbytečného odkladu všechny podrobnosti o zjištěné závadě.
 2. Záruční doba začíná dnem vystavení záručního listu a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v oprávněném reklamačním řízení, tedy prodlužuje se o dobu záruční opravy. Dojde-li k výměně věci nebo vadné části výrobku, záruční doba se zkracuje o délku, po kterou kupující původní věc užíval.
 3. Vrácení k opravě / výměně - pokud prodávající požádá o vrácení vadného zboží nebo jeho části k opravě v důsledku např. vadné série, je kupující povinen předmětné zboží bez zbytečného odkladu předat prodávajícímu. V případě, že kupující na tuto výzvu nebude reagovat a takový druh výrobku prodávajícímu ve stanovené lhůtě nepředá, ztrácí veškeré reklamační nároky. Nahrazené vadné díly, součásti nebo výrobky zůstávají majetkem prodávajícího.
 4. Odstranění závady svépomocí - pokud kupující sám odstraní závadu, která vznikla v záruční době, je prodávající povinen poskytnout mu finanční nebo jinou náhradu jen tehdy, pokud k tomu dal předem písemně souhlas.
 5. Závazek ze záruky - závazek prodávajícího z této záruky platí pouze pro takové závady, které se vyskytnou přesto, že jsou dodržovány veškeré pokyny stanovené v návodu k obsluze, zboží je používáno způsobem tam stanoveným, za obvyklých okolností a při dodržení stanovené péče. Nároky ze záruky nevznikají zejména v případě, že je zboží nesprávně nebo nevhodně seřízeno nebo nastaveno kupujícím nebo jím pověřenou osobou, v případě nesprávného zapojení nebo nesprávné a nedostatečné úpravy, nebo v případě změn na výrobku, které kupující provedl nebo dal provést třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Záruka se rovněž nevztahuje na normální opotřebování výrobku nebo jeho částí.
 6. Odpovědnost za škody po převzetí poté, co byla provedena na základě reklamace oprava:

- prodávající neručí za škody, které vznikly přepravou nebo při skladování a dále za poškození, která vzniknou po převzetí zboží kupujícím.

 

 

VI. Náhrada za neoprávněnou reklamaci

 1. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních podmínek nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, je kupující povinen uhradit prodávajícímu jednorázový poplatek Kč 500,- a dopravné v minimální výši 115,-Kč (cena dopravy je závislá dle hmotnosti reklamovaného výrobku a příslušného státu). Zboží je zasíláno zpět zákazníkovi dopravcem. Rovněž tak uhradí kupující veškeré náklady vynaložené prodávajícím pro jednání o reklamaci u výrobce.
 2. Za neoprávněnou reklamaci se považuje zejména, jestliže : - dojde na zboží k poškození štítku, výrobního čísla, typového označení, nebo jiného vlastního označení prodávajícího např. samolepek
  - dojde k mechanickému poškození zboží nebo k běžnému opotřebení - např. kolečka židlí, kabely přístrojů apod..
  - škoda byla způsobena v důsledku neodborné instalace, nesprávné obsluhy nebo nevhodným umístěním v podmínkách, které daly vzniknout škodě svojí vlhkostí, prašností, chemickými či fyzikálními vlivy nebo při provozu mimo rozsah teplot od 10°C do 35°C
  - závada byla způsobena nedovolenou manipulací se zbožím
  - škoda byla způsobena vyšší mocí (povodní, bleskem, požárem…), připojením na síť 220-230V s větším kolísáním než 10%
  - změna na zboží byla způsobena neoprávněnou osobou v záruční době, samovolnou změnou konstrukce zboží nebo neoprávněným či nevhodným zásahem do zboží způsobeným kupujícím popř. jinou osobou nebo používáním v nesouladu s návodem.
  - došlo k porušení podmínek ze strany kupujícího, uvedených v záručním listě či návodě ke zboží
  - jsou uplatňovány vady způsobené jiným nastavením než dovolují manuály a též závady, které se neprojeví v době uvedené kupujícím.

     Prodávající si vyhrazuje právo na změnu výše uvedeného znění

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu výše uvedeného znění