Shiatsu centrum Ostrava
Heureka - ověřené hodnocení obchodu MINALT

Dezinfekční prostředek MIKASEPT GAL - 1L

Dezinfekční prostředek MIKASEPT GAL - 1L

Dostupnost: skladem
Skladem: 1 ks
Cena bez DPH: 190 Kč
Cena: 230 Kč
Váha: 1005 g
Množství:

SLEVA!! Expirace 26.3.2022
 
Původní cena 390,-- Kč
 
Kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek se svěží vůní pro povrchovou dezinfekci a čistění všech omyvatelných ploch a předmětů.

Vlastnosti:
 
  • vykazuje baktericidní, virucidní a fungicidní účinnost, likviduje potenciálně patogenní mykobakterie a bakterie komplexu M. tuberculosis
  • jednorázově dezinfikuje a myje
  • nepůsobí agresivně na čištěné materiály
  • je vhodný pro ruční a strojovou dezinfekci
  • doporučujeme střídat s MIKASEPTEM KAS
  • přípravek prokázal deklarovanou účinnost na MRSA

MIKASETP GAL - 1L
 
Složení: glyoxal, glutaraldehyd, ionogenní, neionogenní tenzidy

Oblast použití:
 
  • zdravotnická zařízení, léčebné zařízení, laboratoře
  • výrobny infuzních roztoků a všech lékových forem
  • prádelny, sanitární místnosti, sociální zařízení
  • instituce, školy, školky, doprava


Spektrum účinnosti: A, (B), T, M, V, MRSA

Dávkování MIKASEPTU GAL (plošná dezinfekce)

 

Použití Koncentrace Spektrum účinnosti Doba působení
Baktericidní působení a působení proti mikroskopickým kvasinkovým houbám 0,5% A,V 1 h
Baktericní včetně MRSA a virucidní působení 1,0%
1,5%
2,0%
A, B, V, MRSA
A, B, V, MRSA
A, B, V, MRSA
1 h
30 min
15 min
Mykobaktericidní a tuberkulocidní působení 3,0%
4,0%
A,B,T,M,V, MRSA
A,B,T,M,V, MRSA
1 h
30 min


Způsob použití:
Před použitím naředit na vhodnou koncentraci studenou vodou. Plochy a předměty umýt a nechat zaschnout. K připravenému roztoku nepřidávat jiný dezinfekční nebo čistící přípravek. 10 l naředěného pracovního roztoku MIKASEPTU GAL postačí na ošetření 60 - 100 m2 pracovní plochy, dle stupně znečištění.

Skladování:
Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě 0 až +25 °C.

Pokyny pro zacházení:
Při práci s koncentrátem používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, ochranné rukavice, popř. ochranné brýle, obličejový štít). Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, uzavřené místnosti větrejte. Při práci s MIKASEPTEM GAL nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci je třeba umýt ruce teplou vodou a mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem.

Upozornění: Chránit před dětmi! Koncentrát nevylévat do odpadu!

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby


Bezpečnostní upozornění:

   

                               Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H370 Způsobuje poškození orgánů.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P280 Používejte ochranné rukavice oděv a brýle.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

První pomoc:
PŘI NADÝCHÁNÍ:  Vynést postiženého na čersvý vzduch, při obtížích vyhledat lékaře.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Při přetrvávajícím dráždění vyhledejte lékařskou pomoc.
PŘI ZASAŽENÍ OCČÍ: Vyjměte kontaktní čočky. Oči promývejte velkým množstvím pokud možno vlahé tekoucí vody nejméně 15  minut při násilně otevřených víčkách a vyhledejte blékařskou pomoc.
PŘI POŽITÍ: Vypláchnout ústa velkým množstvím vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékaře.

Nebezpečné látky:
Alkohol C 10 - 16, ethoxylované sírany sodné soli (ES: 500-223-8)
Ethandial (Index: 605-016-00-7)
Pentandial (Index: 605-022-00-X)
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether (CAS: 166736-08-9)

Pouze pro profesionální použití.

zpět nahoru